INTRODUCTION The International Conference on Social Sciences and Humanities (USSH-ICSSH) is an annual event…

INTRODUCTION The conference section “Potential for Exploitation and Development of Coastal Zone in Vietnam…

LỜI GIỚI THIỆU Trong bối cảnh các ngành khoa học cơ bản đang đối mặt với nhiều thách thức trong công tác đào…

GIỚI THIỆU Trong quá trình hoạt động và phát triển, Trường ĐH KHXH&NV luôn có niềm tin mạnh mẽ rằng, hoạt…

Lời giới thiệu Nhằm làm rõ cách tiếp cận trong biên soạn Quốc chí, so sánh giữa các cách tiếp cận chuyên…

LỜI GIỚI THIỆU Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (còn gọi là Cách mạng công nghiệp 4.0 hay Công nghiệp…

GIỚI THIỆU “Văn minh càng tiến bộ, buôn bán càng thịnh đạt. Việc buôn bán thịnh suy có quan hệ đến quốc dân…

GIỚI THIỆU Trong quá trình hoạt động và phát triển, Trường ĐH KHXH&NV luôn có niềm tin mạnh mẽ rằng,

INTRODUCTION    The conference section “Sustainable Development of Marine Environment and Coastal Zone

CONTACT

CONTACT INFO

External Relations and Research Affairs

University of Social Sciences and Humanities, VNU-HCM

  PHONE

02838 293 828 –  122

Email

qlkh_da@hcmussh.edu.vn

  ADDRESS

10-12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Số lượt người xem